Regulamin zamówień

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem elektronicznym https://www.dolcefarniente.pl (dalej jako „Platforma”), której administratorem i właścicielem jest Restaurator.

Definicje:

 1. Danie
  dostępna w restauracji dolcefarniente.pl potrawa, której przedstawienie i specyfikacja wskazana jest na Platformie oraz mogąca być przedmiotem Zamówienia.
 2. Klient
  podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający z Platformy zgodnie z Regulaminem
 3. Konto
  bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną; wydzielona indywidualnie Klientowi część Platformy, w której gromadzone są dane dotyczące Klienta oraz jego aktywności w ramach Platformy
 4. Polityka Prywatności dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu dostępny pod tym adresem https://www.dolcefarniente.pl/polityka-prywatnosci/
 5. Regulamin niniejszy regulamin Platformy
 6. Restaurator
  Maciej Teuchmann La Festa, ul. Wąwozowa 6 lok.9a, 02-796 Warszawa, NIP 521 294 11 93, [email protected]
 7. Umowa
  umowa o świadczenie Usługi zawarta pomiędzy Restauratorem a Klientem, której ogólne postanowienia stanowią niniejszy Regulamin, zaś indywidualne postanowienia – przesłany przez Klienta formularz Zamówienia
 8. Usługa
  usługa świadczona drogą elektroniczną przez Restauratora na podstawie Umowy za pośrednictwem Platformy, polegająca na możliwości złożenia Zamówienia na Danie przez Internet, które następnie wydawane jest w miejscu wskazanym przez Klienta
 9. Zamówienie
  wysłane przez Klienta za pomocą Usługi zlecenie przygotowania oraz wydania we wskazanym miejscu Dania

I. INFORMACJE WSTĘPNE

 1. Restaurator nieodpłatnie udostępnia Klientowi niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy na Platformie, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Dla korzystania z Platformy konieczna jest akceptacja Regulaminu. Jeżeli Klient nie zapoznał się z Regulaminem i go nie zaakceptował, nie może korzystać z Platformy i Usługi.
 2. Restaurator udostępnia Platformę oraz Usługę bezpłatnie, z zastrzeżeniem, iż Klient zobowiązany jest opłacić następnie zamówione Danie oraz opcjonalnie, dostawę.
 3. Restaurator nie zamieszcza na Platformie informacji handlowych ani ofert składanych w formie elektronicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. W szczególności przepisy dotyczące złożenia oferty w postaci elektronicznej nie mają zastosowania.
 4. Zabrania się korzystania z Platformy w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy, po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne warunki techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające wyświetlenie interface Platformy, (b) zainstalowana i zaktualizowana przeglądarka internetowa: Microsoft Internet Explorer 8.0 lub jej nowsza wersja, Mozilla FireFox 20.0 lub jej nowsza wersja, Apple Safari 4.0 lub jej nowsza wersja oraz Google Chrome 23.0 lub jej nowsza wersja, (c) aktywne konto e-mail; (d) włączona obsługa Javascipt i Cookies.

II. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI

 1. Usługa świadczona jest w od poniedziałku do niedzieli, w godzinach między 12:00 a 21:00, informacje o niedostępności zamówień będą aktualizowane bezpośrednio na stronie. Zamówienie złożone za pośrednictwem Usługi realizowane jest tego samego dnia.
 2. Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualny wybór dostępnych Dań za pomocą przycisku „DO KOSZYKA”, a następnie wskazuje sposób, w jaki odbierze zamówione Dania oraz formę płatności za przedmiot Zamówienia. Do chwili uaktywnienia przycisku „ZŁOŻ ZAMÓWIENIE” istnieje możliwość zrezygnowania z Usługi oraz wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system Usługi. Po tym momencie, Zamówienie jest wiążące.
 3. Umowa zawierana jest w chwili aktywowania przez Klienta przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” i obowiązuje do momentu, kiedy następuje wydanie Dania Klientowi. Zawarcie i zakończenie Umowy następuje tego samego dnia, kiedy nastąpiło złożenie Zamówienia.
 4. Jeżeli Usługa wymaga podania danych, w tym osobowych, Restaurator oznaczy te dane, które są niezbędne do realizacji Usługi i miejsca w formularzu Zamówienia, których uzupełnienie o te dane jest konieczne.

III. KONTO KLIENTA

 1. Składając Zamówienie, Klientowi udostępniana jest opcja założenia Konta. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta dokonania rejestracji poprzez link aktywacyjny wysłany na adres e-mail podany w formularzu, zostaje zawarta Umowa prowadzenia Konta na czas nieokreślony. Konto jest niezbywalne.
 2. Dane Klienta przetwarzane są zgodnie z Polityką Prywatności. Podanie danych jest dobrowolne. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Szczegółowe uprawnienia Klienta zawiera Polityka Prywatności.
 3. Umowa prowadzenia Konta może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez przyczyny, przez zgłoszenie takiego oświadczenia woli Restauratorowi (również za pośrednictwem poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, iż wówczas musi to być adres e-mail, na który zostało zarejestrowane Konto) lub zgłoszenie swojego Konta do usunięcia. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Restauratora.

IV. ODSTĄPIENIE I REKLAMACJE

 1. Klientowi po aktywacji przycisku „ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE” nie przysługuje 14-dniowe prawo odstąpienia od Umowy, ponieważ z chwilą przekazania Restauratorowi informacji dotyczących złożonego Zamówienia, przystępuje on do jego wykonania, a tym samym Usługa jest w trakcie realizacji. Ponadto, przedmiotem świadczenia Restauratora jest rzecz nieprefabrykowana.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji na funkcjonowanie Platformy oraz realizację Usługi. Dla usprawnienia procesu, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, opcjonalnie numer telefoniczny) ze wskazaniem uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Platformy czy Usługi. Reklamację należy wysyłać na adres e-mail [email protected] lub adres siedziby Restauratora wskazany na wstępie. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia, Restaurator zwróci się do zgłaszającego reklamację z prośbą o doprecyzowanie.
 3. Restaurator ustosunkuje się do reklamacji w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania. Klient otrzyma odpowiedź na adres, z którego została wysłana reklamacja albo na adres, który podał on w zgłoszeniu reklamacyjnym.

V. ZMIANA REGULAMINU

 1. Restaurator może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub formy działalności Restauratora) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Platformy).
 2. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 2. W zakresie Umów zawieranych między Restauratorem a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego, Restaurator ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta niebędącego konsumentem.
 3. W razie sporu z Restauratorem, Klient może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie sporu do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Restauratora, w zależności od woli konsumenta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Restauratorem a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Restauratora.
 4. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Umów i Regulaminu będzie prawo polskie. Umowy są zawierane w języku polskim.
 5. Polityka Prywatności, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.